ការដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដាឥតគិតថ្លៃលើការបញ្ជាទិញទាំងអស់លើសពី ២០ ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ!

ប្រដាប់ក្មេងលេង

ប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានផលិតនៅអឺរ៉ុប។ ជាមួយនឹងក្រសែភ្នែកឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រនៅក្នុងវិស័យ STEM ។
  • 1
  • 2

  • 1
  • 2


×
សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលថ្មី

Checkout បញ្ជាទិញសុទ្ធ

ធាតុ តម្លៃ Qty សរុប
សរុបរង $ 0.00
ការដឹកទំនិញ
សរុប

ការដឹកជញ្ជូនអាសយដ្ឋាន

វិធីដឹកជញ្ជូន។