ការដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដាឥតគិតថ្លៃលើការបញ្ជាទិញទាំងអស់លើសពី ២០ ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនិងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ!

គ្រឿងតុបតែងលំអរណូអែល

ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលល្អបំផុត កណ្តឹងណូអែល & Sleigh Bell គ្រឿងតុបតែងលម្អនៅផ្សារគ្រីស្មឹសផ្សារជាមួយការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃតាមការបញ្ជាទិញជាង ២០ ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ រាល់ការបញ្ជាទិញទាំងអស់មាននៅក្នុងស្តុកនិងកប៉ាល់ Same ដូចដែលបានបញ្ជាទិញពីរដ្ឋតិចសាស់។  


×
សូមស្វាគមន៍អ្នកចំណូលថ្មី